A Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozója: párbeszéd és együttműködés egy szorosan összekapcsolódó világban

Az SCO üzbég elnöksége olyan dinamikus időszakra esett, amelyet különböző események és trendek terhelnek meg. A „történelmi szakítás” eddig kiszámíthatatlan és ismeretlen időszakára, amikor egy korszak véget ér és egy másik kezdődik. A nemzetközi együttműködésnek az univerzális elvekre és normákra épülő modern rendszere elkezdett botladozni. Ennek az egyik fő oka az, hogy a globális szinten mély bizalmi válság alakult ki. Ez viszont geopolitikai konfrontációt és annak a kockázatát váltja ki, hogy a tömbszemléletű gondolkodás sztereotípiái újra életre kelnek. A kölcsönös elidegenedés ezen folyamata bonyolultabbá teszi a világgazdaság számára, hogy visszatérjen a korábbi fejlődésének útjára, és helyreálljanak a globális ellátási láncok.

A világ különböző részein jelenleg zajló fegyveres konfliktusok destabilizálják a kereskedelmi és befektetési folyamatokat és megnehezítik az élelmiszer és energiabiztonság garantálásának problémáját. Ezzel együtt a globális éghajlat sokkhatásai, a természetes és vízforrások növekvő hiánya, a biodiverzitás hanyatlása, a veszélyes fertőző betegségek terjedése az eddigieknél sokkal nagyobb mértékben tárták fel társadalmaink sebezhetőségét. A fentiek a létfenntartáshoz szükséges erőforrások elpusztításához vezetnek és az emberek létalapját fenyegetik, továbbá csökkentik a jövedelemforrásokat.

Ezen körülmények közepette nyilvánvaló, hogy önmagában egyetlen egy ország sem reménykedhet abban, hogy elkerülheti vagy megbirkózhat ezekkel a globális kockázatokkal és kihívásokkal. A mai szorosan összefüggő világunkban egyetlen egy módja kínálkozik annak, hogy kijussunk a problémák azon veszélyes spiráljából, amelyben ma élünk. Ez pedig a konstruktív párbeszéd és a multilaterális együttműködés, amely mindenki érdekeinek a figyelembe vételén és tiszteletén alapszik. Pontosan a válság időszaka az, amelyben valamennyi országnak – legyenek azok nagyok, közepesek vagy kisméretűek – félre kell tenniük a szűk érdekeiket és kölcsönös együttműködésre kell összpontosítaniuk. Egyesülniük kell, és meg kell sokszorozniuk a közös erőfeszítéseiket és lehetőségeiket annak érdekében, hogy ellensúlyozhassák a békét, a biztonságot és a fenntartható fejlődést fenyegető veszélyeket és kihívásokat, amelyek mindannyiunkat érintenek. A hatékony nemzetközi együttműködés a világot stabilabbá, kiszámíthatóbbá és virágzóvá teszi. Ez a ma közös problémái megoldásának a legéletképesebb, legelérhetőbb módja, csakúgy, mint a jövő kihívásaival és sokkhatásaival szembeni univerzális biztosítási kötvény.

A sikeres regionális együttműködés modellje

A mindenki érdekeit szolgáló nemzetközi együttműködés nemzetközi intézmények nélkül lehetetlen. Bizonyos hiányosságok ellenére, ezek az intézmények továbbra is az országok közötti interakció legfontosabb szereplőiként szolgálnak, úgy a regionális, mint a globális szinten. A nemzetközi és regionális szervezetek segítenek a tagországoknak, hogy legyűrjék nézeteltéréseiket és megerősítsék a kölcsönös megértést, hogy fejlesszék a politikai és gazdasági együttműködésüket, hogy bővítsék a kereskedelmüket és ösztönözzék a kulturális és humanitárius cseréket. Ezek azok a célok és célkitűzések, amelyeket az egyik legfiatalabb multilaterális szervezet – a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) követ. Ez voltaképpen egy olyan páratlan, államok közötti struktúra, amelynek sikerült eltérő kulturális és civilizációs kódexekkel élő országokat a maguk külpolitikai irányvonalaikkal és a nemzeti fejlődésül modelljével egyesítenie. Az SCO viszonylag rövid történelmi idő alatt hosszú utat tett meg és vált a modern globális politikai és gazdasági világrend integráns részévé. Ma az SCO-család a világ legnagyobb regionális szervezete, amely hatalmas földrajzi térséget és a bolygó lakosságának mintegy felét egyesíti.

Az SCO nemzetközi vonzerejének alapja a blokkon kívüli státusza, a nyitottsága, az, hogy nem irányul harmadik országok vagy a nemzetközi szervezetek ellen, továbbá valamennyi résztvevő egyenlőségének és szuverenitásának tiszteletben tartása, a belügyekbe való beavatkozás elutasítása, csakúgy, mint a politikai konfrontáció és az egészségtelen rivalizálás megakadályozása. Az SCO sikerének az a koncepciója, hogy a többsíkú együttműködést a regionális biztonság révén mozdítja elő. Ami azt illeti, az SCO-t felhívták arra, hogy megosztó vonalak nélkül, a béke, az együttműködés és a haladás nevében váljon vonzó pólussá. Éppen ezért, azon államok száma, amelyek hajlandóak együttműködni az SCO-val, évről évre növekszik. Ez különösen szembeötlő a nemzetközi és regionális kapcsolatok modern rendszere átalakulásának összefüggésében. Az SCO gazdasági értékét növeli, hogy a saját térségében önellátó. Ebben a térségben a világ dinamikusan fejlődő gazdasági találhatók, amelyeknek jelentős az emberi, szellemi és technológiai potenciálja, és a kihasználatlan természeti erőforrások nagy mennyisége létezik.

Ma az SCO-tagországok együttes GDP-je a globális mutató mintegy egynegyedét éri el. Ez máris igencsak komoly hozzájárulást jelent a globális fenntartható fejődéshez egy olyan regionális szervezet részéről, amely éppen most lépte át létezésének a húszéves küszöbét. Egy olyan világban, amely új kihívásokat és lehetőségeket tartogat, az SCO-nak kiváló kilátásai vannak az átalakulásra és a növekedésre, és nemcsak az elfogyasztott javak mennyiségi pótlása, hanem új stratégiai vektorok megnyitása révén is. Ezek pedig a közlekedés és a konnektivitás, az energia, az élelmiszer, a környezetvédelem, az innovációk, a digitális átállás és a zöld gazdaság.

Az üzbég elnökség – együttes fejlődéssel a közös sikerért

Elfogadván az SCO elnökségének felelősségteljes feladatát, az Üzbég Köztársaság arra a stratégiára támaszkodott, hogy a Szervezet fejlődését az együttműködés új horizontjainak megnyitásával és a minden egyes tagország rendelkezésére álló kiaknázatlan tartalékok a használatba vételével mozdítja elő. A jelmondatunk úgy szól, hogy „Az SCO akkor erős, ha mindegyikünk is erős.” Ennek alkalmazásával komoly erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy a Szervezetet belülről még erősebbé, kívülről pedig a nemzetközi partnereink szemében még vonzóbbá tegyük. Az év során tartott több mint 80 nagyobb esemény platformján az SCO számára átfogó napirendet alkottunk, kezdve azon kérdésekkel, amelyek a biztonság, a közlekedési kapcsolatok erősítése és a gazdasági konnektivitás területén tovább bővítik az együttműködést. Egyúttal a nemzetközi színtéren úgy pozícionáltuk a Szervezetet, mint amely a fejlődés új útjait keresi. Az SCO-n belüli együttműködés mindezen ígéretes irányait – a Szervezet történelmi fejlődésének új szakaszában – több mint harminc program, megállapodás és döntés tükrözi, melyek mind az elnökségi időszakunkban készültek el.

Még többet is szeretnék mondani. Üzbegisztán SCO-elnöksége logikus folytatása annak az aktív és nyitott külpolitikai vonalvezetésnek, amelyet az ország az elmúlt hat évben folytatott. Ez a politika mindenekelőtt Közép–Ázsiában, az SCO földrajzi magjában nyilvánul meg, ahol a jószomszédi viszonyok és az együttműködés erősítésének pozitív és visszafordíthatatlan folyamata zajlik. Az SCO valamennyi tagállama a legközelebbi szomszédunk, barátunk és stratégiai partnerünk. Az elnökség kiváló alkalmat biztosított számunkra, hogy tovább erősítsük a multilaterális és bővítsük a kétoldalú együttműködésünket minden egyes tagországgal, illetve további célokat tűzzünk ki a még elmélyültebb partnerség érdekében.

Teljes mértékben meg vagyok győződve arról, hogy az SCO-nak fontos és szükséges, hogy a sikertörténetét megossza Afganisztánnal. Ez az ország a tágabb SCO-térség szerves része. Az afgán népnek jó szomszédokra és a nagyobb támogatásukra van szükség, mint valaha. Erkölcsi kötelességünk, hogy segítő kezet nyújtsunk nekik, hogy hatékony módot kínáljunk az évek óta tartó válság leküzdésére. Ezt úgy tehetjük meg, hogy támogatjuk az ország társadalmi–gazdasági fejlődését, valamint a regionális és globális fejlődési folyamatokba való bekapcsolódását.

Afganisztánnak, amely évszázadok óta az ütközőzóna szerepét játssza a globális és regionális hatalmak történelmi összecsapásaiban, meg kell próbálkoznia azzal a küldetéssel, hogy békés módon összekapcsolja Közép– és Dél-Ázsiát. A transz–afgán folyosó megépítése ennek a kölcsönösen előnyös régiók közötti együttműködésnek a jelképévé válhat. Ugyancsak fontos, hogy megértsük: azáltal, hogy olyan közös infrastrukturális projekteket valósítunk meg, mint például a Termez–Mazar-i-Sharif–Kabul–Peshawar vasútvonal, nemcsak társadalmi–gazdasági, közlekedési és kommunikációs problémákat oldunk meg, hanem komoly mértékben hozzájárulunk a globális biztonság eléréséhez. Azáltal, hogy közelítjük egymáshoz az álláspontjainkat, a békés, stabil és virágzó Afganisztán érdekében közösen kialakíthatjuk az SCO új napirendjét. Csakis ilyen módon teremthetjük meg a valóban stabil és fenntartható SCO-térséget a maga oszthatatlan biztonságával. 

“Szamarkand szellemisége” – az együttműködés, a kölcsönös megértés és a barátság megtestesülése

A pandémia által okozott hároméves szünet után, amely komoly mértékű zavart okozott a kereskedelmi, gazdasági és ipari kapcsolatokban, az SCO tagországainak és népeinek közvetlenül kell kommunikálniuk. Szamarkand ősi városa, a Selyemút ékköve, készen áll arra, hogy tizennégy ország vezetőit új, áttörés értékű javaslatokkal és kezdeményezésekkel fogadja, amelyek a Szervezet és valamennyi tagállama javát és virágázást szolgálja. Kétség sem férhet hozzá, hogy ez a legendás nagyváros új fejezetet fog nyitni az SCO sikertörténetében. Ehhez Szamarkand dicsőséges öröksége hozzá fog járulni. Sok évszázadon keresztül ez a város kötötte össze az európai országokat Kínával és kapcsolta össze az Északot és a Délt, a Keletet és a Nyugatot egyetlen egy csomóba.

Történelmileg tekintve, Szamarkand a gondolatok és tudás olvasztótégelye, amelyben a jobb élet, a nagyobb siker és boldogság közös célja forrt. És mindenki tudatában volt annak, hogy a baráti szomszédok a gazdasága felét adják, ő pedig áldás számukra, mivel tudják, hogy az együttműködés, a kereskedelem, az ételek, a tudomány, a művészet és a legpompásabb gondolatok jót tesznek, gazdagítják és közelebb hozzák a nemzeteket egymáshoz. Szamarkand különleges tulajdonsággal rendelkezik, közte modern és dinamikusan fejlődő infrastruktúrával, és ezek a legalkalmasabb és keresett platformmá teszik a közös egyeztetésekre, a regionális és globális kihívásokra adandó válaszok megkeresésére. Az emberiség integrált és összekapcsolódása oly mértékű, hogy a legtöbb kihívás közös erőfeszítéseket kíván nemcsak a regionális szinten, hanem a globális színtéren is.

A közösen végzett munka elmúlt éveinek tapasztalataira támaszkodva, bizonyosak vagyunk abban, hogy az SCO szamarkandi csúcstalálkozója példát mutat arra, hogyan indíthatunk egy új, befogadó párbeszédet, amely a közös biztonságunk és felvirágzásunk érdekében a kölcsönös tisztelet, a bizalom és konstruktív együttműködés elvein alapszik. Szamarkand azzá a platformmá válhat, amely egyesítheti és megbékéltetheti a különböző külpolitikai prioritásokkal rendelkező tagállamokat.

Történelmileg szemlélve a világot, az Szamarkandból nézve egységesnek és oszthatatlannak tűnt, nem pedig töredezettnek. Valójában ez a különleges „Szamarkand szellemiségének” lényege, amely a nemzetközi interakciók alapvetően új formátuma alapjaként szolgálhat, beleértve a Sanghaji Együttműködési Szervezetet. A „Szamarkandi szellemiséget”úgy tervezték, hogy az természetes módon kiegészítse magát a „Sanghaj szellemiségét,” amelynek köszönhetően az országaink több mint húsz évvel ezelőtt úgy döntöttek, hogy egy új és keresett szervezetet hoznak létre. Éppen ezért bizonyosak vagyunk abban, hogy Szamarkandban az SCO életében egy új szakasz megszületésének leszünk a tanúi – növekedni fog a tagjainak a száma, kialakul a jövőbeli napirendje, és minden felettébb jelképes.

Telve vagyunk optimizmussal, és meg vagyunk győződve arról, hogy a Sanghaji Együttműködési Szervezet közelgő csúcstalálkozóján megszületendő döntések érdemi hozzájárulást tesznek a párbeszéd, a kölcsönös megértés és az együttműködés erősítéséhez, mind a regionális, mind pedig a globális színtéren.

  

Shavkat Mirziyoyev

Elnök

Üzbég Köztársaság

 

 

Related Posts